Search
Close this search box.

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดป้ายศูนย์นวัตกรรม การเกษตร ประมง และอาหารเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

share to:

Facebook
Twitter

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดป้ายศูนย์นวัตกรรม การเกษตร ประมง และอาหารเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขับเคลื่อนโมเดล BCG สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วันนี้ (15 มิ.ย.66) ที่ศูนย์นวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหารเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พื้นที่ทุ่งใสไช ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานและเปิดป้ายศูนย์นวัตกรรม การเกษตร ประมง และอาหารเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการหารือ

จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีนโยบายในการใช้กลยุทธพลิกโฉมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย โดยผ่านการวิเคราะห์ของคณะกรรมการนโยบายพลิกโฉมการบริหารมหาวิทยาลัยในหลายมิติของการพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ในส่วนของการนำเอา Bio-Circular-Green Economic Model (BCG) โมเดลมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่กำลังจะมีการใช้พื้นที่ทุ่งใสไชเป็นพื้นที่ในการพัฒนาตามกรอบเป้าหมาย BCG ระดับโลก ซึ่งนอกจาก เป็นการทดลองในเชิงการบริหารจัดการองค์กร ในรูปแบบการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหารเพื่อสร้างเป้าหมายที่เกิดผลงานเทียบเท่าผลงานระดับโลกแล้ว ยังใช้กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เติบโต กระจายโอกาส กระจายรายได้ ที่จะนำความมั่งคั่งไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำเอาโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาสร้างกิจกรรมและขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งโมเดลดังกล่าว ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน เพื่อให้ชาวสุราษฎร์ธานี มีความมั่นคงทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ และ มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน ซึ่งการมีศูนย์นวัตกรรม การเกษตร ประมง และอาหารเพื่อพัฒนาสังคม ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเป็นแหล่งศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อ เป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230616004211365