Search
Close this search box.

รัฐบาล ผลักดัน การทำเกษตร มูลค่าสูงภายใต้ BCG Model

share to:

Facebook
Twitter

จากนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมเศรษฐกิจ BCG Model ในทุกๆ ด้าน โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ครั้งที่ 1/2564 หวังดึงคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพิ่มรายได้ประเทศ

รัฐบาลมีเป้าหมายพัฒนาให้ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง ขณะที่ประชาชนที่เป็นเกษตรกรอยู่ในภาคการเกษตรมีจำนวนมากกว่า 10 ล้านคน จึงต้องหาวิธีการใหม่ เพื่อใช้พื้นที่เกษตรให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับวาระของโลก อาทิ การลดปริมาณขยะ ลดการใช้พลังงานฟอสซิล สภาพภูมิอากาศเปลี่ยน ภัยพิบัติ การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้ศักยภาพของพื้นที่โดยการระเบิดจากภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนด้วยความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาให้ความสำคัญกับระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แบบ “ทำน้อยได้มาก”

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก สร้างภูมิคุ้มกันและความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างเท่าทัน

รัฐบาลเตรียมที่จะจัดทำ โครงการเกษตรรักษ์โลก BCG Model ที่เป็นการทำการเกษตรมูลค่าสูงภายใต้ BCG Model ที่ทำการเปลี่ยนแปลงการใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมียาฆ่าแมลงย่าฆ่าหญ้าสารเร่งดอกสารจับใบ มาเป็นการใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตรแทนที่ เพื่อลดต้นทุนในการเพาะปลูกลงและทำให้ผลผลิตดีมีคุณภาพและจำนวนที่เพิ่มขึ้น

BCG Economy Model

ที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD/posts/pfbid02H18aRWoTo2wVL24FYYcq8gx2A5CdgbcQK5HPFy9RLpejxNXbyVHHhZBDKYj1UHPxl

บทความที่เกี่ยวข้อง