Search
Close this search box.

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิชาการ ใช้งานวิจัยงานวิชาการพัฒนายกระดับเกษตรกรไทย

share to:

Facebook
Twitter

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการวิจัยและพัฒนา โดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพการเกษตร ภายใต้กรอบแนวคิดการนำ BCG Economy Model มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรของประเทศ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน สู่ความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องเกษตรกร ซึ่งตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้ลงนาม MOU กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรของเกษตรกร ให้นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งในด้านการเพิ่มปริมาณผลผลิต การเพิ่มคุณภาพผลผลิต และการลดต้นทุนการผลิต สำหรับความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา สามารถพัฒนาบุคลากรและเกษตรกร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และออกแบบหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกที่เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการขยายผลเทคโนโลยี HandySense ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงดำเนินการผลิตพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์สะอาด รวมทั้งการนำเทคโนโลยีโดรนไปใช้ในการสำรวจแปลงปลูก และปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ำหอมดอนมโนราและวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบางตลาดด้วยแพลตฟอร์ม GROW Model เพื่อเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืน และโครงการวิจัยระบบอัจฉริยะ เพื่อการวินิจฉัยเฝ้าระวังและเตือนภัยโรคมันสำปะหลัง อีกด้วย

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230111085913889