Search
Close this search box.

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่นครพนมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนสถาบันและองค์กรเกษตรกรในพื้นที่

share to:

Facebook
Twitter

วันนี้ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ปี 2566 ครั้งที่ 2 ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมจัดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ 12 อำเภอ เข้าร่วมการจัดเวทีฯ ในครั้งนี้ และร่วมรับฟังการประชุมออนไลน์ในพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประชุมในระบบออนไลน์ได้อย่างเข้าใจและสามารถปรับใช้ในการทำงานส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560 – 2579 และแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้แนวคิดการพัฒนา “Keep Going, Keep Growing” ก้าวต่อไปเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปรับองค์กรเป็น Digital DOAE มุ่งขับเคลื่อน BCG สู่ความยั่งยืนของภาคเกษตร เพื่อให้เกิดผลสำเร็จการพัฒนาในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) เป็นกลไกการขับเคลื่อนสำคัญในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย พร้อมกับการพัฒนาบุคคลากร ให้มีความรู้ความสามารถการปฏิบัติงาน ผ่านเวทีถ่ายทอดความรู้ในระดับต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องตามสถานการณ์การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพื่อให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ที่มีความหลากหลายและมิติที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง เกษตรกร และหน่วยงานต่อไปได้

ด้านการขับเคลื่อนสถาบันและองค์กรเกษตรกรในพื้นที่ จะต้องมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเอง ด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่มองค์กรและชุมชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพการเกษตร เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร และการส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหารในระดับชุมชน และในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และการเพิ่มศักยภาพ ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ โดยมุ่งเน้นการยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เน้นให้เกิดกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย โดยให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้จัดการเรียนรู้

ในด้านการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัยได้มีการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย ถ่ายทอดความรู้ด้านเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการสร้างรายได้เสริมในครัวเรือนเกษตรกร และมุ่งเน้นในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อเป็นกำลังหลักทนแทนการการแคลนแรงงานภาคการเกษตรในอนาคต

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230609214533696