Search
Close this search box.

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดงานวันดินโลก ประจำปี 2565

share to:

Facebook
Twitter

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มอบชุดกันหนาวพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2565 สืบสานตามรอยพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานชุดกันหนาวจำนวน 500 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว พร้อมกันนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมจัดงานวันดินโลก (WORLD SOIL DAY) ประจำปี 2565 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน (SOILS: WHERE FOOD BEGINS) เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมจากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติเป็นพระองค์แรกของโลก

ภายในงาน มีการจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีเปิดป้ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โดยรวมพลังเครือข่ายจิตอาสาประชาชน นักเรียนและเยาวชน รวมถึงการสนับสนุนด้านอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรในการพัฒนาพื้นที่จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก และกองบัญชาการกองทัพไทย ยานพาหนะรับส่งเยาวชนและนักเรียนจากกองพันสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก และคลังแสงที่ 5 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการฝึกอบรมทำนาอินทรีย์ปลอดสารพิษ โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา กรมการข้าว ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน คือ การผลิตที่ดีขึ้น โภชนาการที่ดีขึ้น สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ชีวิตที่ดีขึ้น มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 900 คน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีจำนวนเนื้อที่ 317 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา วิสัยทัศน์ “สืบสานศาสตร์พระราชา สร้างมูลค่าภูมิปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” แบ่งพื้นที่เป็น 6 ส่วน เพื่อดำเนินโครงการ ได้แก่ (1) พื้นที่ต้นแบบทฤษฎีใหม่ (2) สมาร์ทฟาร์มผลิตอาหารปลอดภัยและสมุนไพร (3) ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม (4) อนุรักษ์พันธุกรรมพืช (5) ระบบวนเกษตร (6) Digital BCG Village โดยการประสานความร่วมมือ (Partnership Platform) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน จำนวน 90 หน่วยงาน เพื่อร่วมมือวิจัยและพัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม และการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221202154553568

บทความที่เกี่ยวข้อง