Search
Close this search box.

ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง ให้ลำพูนเป็นเมืองเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงภายใต้ BCG

share to:

Facebook
Twitter

วันนี้ (13 ก.ค.66) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

การประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการนำนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570) สู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมือง และต่างจังหวัดได้รับข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลความช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้ง ยังเป็นโอกาสที่หน่วยงานของรัฐได้ร่วมมือกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยใช้สื่อหรือช่องทางการประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงาน

ประเด็นที่น่าสนใจในครั้งนี้ 2 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นการขับเคลื่อนการสื่อสารในจังหวัดลำพูน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงภายใต้ BCG ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ของชาติ และประเด็นจังหวัดหวัดลำพูนเที่ยวได้ทุกเดือน ผลิตเป็นอินโฟกราฟิกเผยแพร่ ที่ประชุมรับทราบผลการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว และให้ทำต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสำคัญของวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ เช่น เทศกาลโคมแสนดวง สลากย้อม นอกจากนี้ มีการกำหนดประเด็นประชาสัมพันธ์ต่อคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2567 เรื่อง on ground ชุมชนต้นแบบบริหารจัดการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน โดยประธานในที่ประชุมเสนอพื้นที่ บ้านทุ่งยาว หมู่ 7 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ที่ประชุมรับทราบ และเห็นด้วยกับกิจกรรมดังกล่าวพร้อมขับเคลื่อนในปีงบประมาณ 2567 ต่อไป

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230713161720399