Search
Close this search box.

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา และคณะ ศึกษาดูงาน จังหวัดเพชรบุรี ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเกษตร

share to:

Facebook
Twitter

วันนี้ ( 16 มิ.ย.66) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พลเอก ดนัย มีชูเวท คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เดินทางติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเกษตร ประเด็นการเกษตรชีวภาพและหลักเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG) การรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อยกระดับเป็นเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

โดยมี นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับและเข้าร่วมประชุมฟังบรรยายสรุป ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงต้นแบบการเพิ่มศักยภาพการผลิตสับปะรดด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะโดยใช้โดรนบินสำรวจ และแปลงกิจกรรมบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ ตามโครงการบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมการเกษตร และแปลงปลูกสับปะรดของเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230616212514656