Search
Close this search box.

จังหวัดชลบุรี กรมป่าไม้ ต้อนรับผู้แทนจาก 75 ประเทศสมาชิก ITTO เพื่อกำหนดนโยบายการจัดการไม้เขตร้อนอย่างยั่งยืน ในการประชุมสภาองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 59

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุม โรงแรมดุสิตธานี พัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายสุรชัย อจลบุญ(อะ-จะ-ละ-บุน) อธิบดีกรมป่าไม้ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก 75 ประเทศสมาชิก ITTO เพื่อกำหนดนโยบายการจัดการไม้เขตร้อนอย่างยั่งยืน ในการประชุมสภาองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 59 และการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (59th Session of the International Tropical Timber Council and Sessions of the Associated Committees: ITTC59) โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับ ผู้แทนจาก 75 ประเทศสมาชิก ITTO และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ด้วย

การประชุมสภาองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 59 มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาการผลิตและการค้าไม้เขตร้อนอย่างยั่งยืน โดยกำหนดกรอบการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานและการพัฒนานโยบายระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจไม้ของโลกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนในการดำเนินโครงการต่าง ๆ จาก ITTO มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ โครงการฟื้นฟูด้านป่าไม้ในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ โครงการจัดการผืนป่าอนุรักษ์สามเหลี่ยมมรกต เพื่อการส่งเสริมความร่วมมือในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามเขตแดนระหว่างประเทศไทย กัมพูชา และลาว โครงการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน โครงการไม้สัก เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการที่ยั่งยืนของป่าไม้สักและห่วงโซ่อุปทานไม้ ที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ที่มีคุณภาพโดยเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกไม้สักและไม้มีค่าชนิดอื่นๆ ในเขตร้อน โดยการประชุมครั้งนี้ จะประชุมกันตั้งแต่วันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2566

จากนั้น นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสุรชัย อจลบุญ(อะ-จะ-ละ-บุน) อธิบดีกรมป่าไม้ มิส ชีแอม สัทกูรู และ ดร.โมฮาเหม็ด นุรุดดีน อิดดริสสุ ร่วมกันแถลงข่าวของการจัดประชุมสภาองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 59 โดยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ว่า เป็นอีกครั้งหนึ่งที่กรมป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย แสดงถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจ ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมป่าไม้

สำหรับ ITO ที่มีสมาชิก 75 ประเทศ และมีมูลค่าการตลาดของไม้เขตร้อนถึงร้อยละ 90 ของโลก และเป็นพื้นที่ป่าไม้เขตร้อนกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่โลก

นายสุรชัย กล่าวต่ออีกว่า การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ นอกจากการประชุมสภาไม้เขตร้อน ครั้งที่ 59 แล้ว กรมป่าไม้ได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานซึ่งครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานของไม้ ซึ่งครอบคลุมระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไทย ครอบคลุมการจัดการสวนป่าระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody:CoC) ด่านป่าไม้ และการนำเข้า – ส่งออก ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้กรมป่าไม้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 59 เป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของไทย ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน การสร้างความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ในระดับภูมิภาค สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจชีวภาพ หรือ BCG Model

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231113145116368