Search
Close this search box.

หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญในเรื่อง Low Carbon และ BCG ณ ชุมชนบ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล โดยมี นายอำเภอพุทธมณฑล นายก อบต.มหาสวัสดิ์ ประธานชุมชนบ้านศาลาดิน ผู้บริหารท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และภารกิจด้านการตรวจราชการ เสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการ โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจราชการกรม และผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น บริหารระดับต้น อำนวยการระดับสูง เชี่ยวชาญของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งทำหน้าที่ในการติดตามประเมินผล จำนวน 36 คน จาก 27 หน่วยงาน

สำหรับชุมชนบ้านศาลาดิน เป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ชุมชนแห่งนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างของการอนุรักษ์และพัฒนาหมู่บ้าน จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพฯ จุดเด่นของชุมชนแห่งนี้มีพื้นที่ติดกับคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งคลองมหาสวัสดิ์เป็นคลองที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางการเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำท่าจีน ดังนั้นจึงมีผู้คนมาอาศัยอยู่ริมสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ และเป็นที่มาของชุมชนหลายชุมชน

ซึ่งในแต่ละชุมชนต้องมีการสร้างศาลาไว้เพื่อใช้ขึ้นลงเรือ โดยจะเรียกขานชื่อศาลานั้นๆ ตามลักษณะของแต่ละชุมชน ศาลาของคลองมหาสวัสดิ์นั้นมีทั้งสิ้น 7 ศาลา โดยหนึ่งในนั้นคือ ศาลาดิน และเป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม ถือเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิถีชุมชนแห่งคลองมหาสวัสดิ์ ที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

บ้านศาลาดิน เป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความหลากหลาย เช่น สวนผลไม้มากมายหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น มะม่วง หมาก ขนุน กระท้อน กล้วย มะละกอ รวมถึงส้มโอ ผลไม้ชื่อดังของจังหวัดนครปฐม อีกด้วย

สำหรับการฝึกอบรมดังกล่าว ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยแบ่งการลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดนครปฐม ออกเป็น 3 กลุ่ม

1. เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญในเรื่อง Low Carbon และ BCG ณ ชุมชนบ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล

2.แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดที่ยัง ประสบปัญหาเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ตลาดน้ำดอนหวาย ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน

3.แหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ณ ชุมชนเกาะลัดอีแท่น ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230613183531563