Search
Close this search box.

จังหวัดเชียงใหม่ Kick Off หยุดเผา เปลี่ยน ซัง เป็น สตางค์ ที่อำเภอแม่แจ่ม

share to:

Facebook
Twitter

นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ อำเภอแม่แจ่ม ชวนเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม นำร่องหยุดเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เปลี่ยน ตอซัง เป็น สตางค์ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร และสร้างเครือข่ายปลอดการเผา เพื่อถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรปลอดการเผา การจัดการวัสดุเหลือใช้ โดยการเพิ่มมูลค่า ภายใต้หลัก BCG MODEL บริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะบริหารจัดการทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยการไถกลบในพื้นที่ราบ หรือแปรเป็นพลังงานชีวมวล การผลิตปุ๋ย การอัดก้อน สามารถช่วยเกษตรกรลดต้นทุน สร้างรายได้แก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมหยุดการเผาในพื้นที่เกษตร โดยเน้นสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน ในปี 2566 ตามพื้นที่เเสี่ยงจุดความร้อน (Hot spot) จำนวน 65 หมู่บ้าน 8 อำเภอ ซึ่งได้นำร่องในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่การปลูกข้าวโพดอันดับ1ของจังหวัด มีพื้นที่ประมาณ 170,000 ไร่ นำเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนตอซัง และเศษวัสดุจากการผลิตข้าวโพดเป็นเงิน หรือเพิ่มมูลค่า ช่วยแก้ไขปัญหาทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และสุขอนามัยของประชาชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

ที่มาข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230125184920512