Search
Close this search box.

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท ติดตามภารกิจข้าวรักษ์โลก ที่อำเภอหันคา

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพันธุ์ข้าว และการพัฒนาสายพันธุ์ข้าว โดยมีนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว นายนที มนตริวัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท น.ท.ดร.ภณ (พะ-นะ) ทัพพินท์กร นายกสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก นายสานิตย์ จิตต์นุพงษ์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ เวลาต่อมานายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางไปยังแปลงนาของนายภานุวัฒน์ อ่อนสง่า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวังไก่เถื่อน พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง การปลูกข้าวปลอดภัย กับกลุ่มชาวบ้าน และแกนนำกลุ่มข้าวรักษ์โลก

ทั้งนี้ โครงการเกษตรรักษ์โลก เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยรัฐบาลไทย เพื่อส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรรมของประเทศดำเนินไปอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ซึ่งประกอบด้วย 3 แนวทางหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการนำทรัพยากรชีวภาพมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งเน้นการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดการสูญเสียและลดการใช้ทรัพยากร และเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของเกษตรกร รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231010143338283