Search
Close this search box.

พิธีมอบรางวัลชุมชนอุดมสุขที่ยั่งยืนยอดเยี่ยม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

share to:

Facebook
Twitter

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์เวลา 10:00 น ณ ชุมชนหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จ่าสิบเอก คำนึง พรหมพิมพ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานใน “พิธีมอบรางวัลชุมชนอุดมสุขที่ยั่งยืนยอดเยี่ยม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ “ โดยมี นาย ณรงค์ สังสะนา ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. อำนาจเจริญ และคณะเป็นเจ้าภาพจัดงานในวันนี้ ต้อนรับ คณะกรรมการจาก ธ.ก.ส สำนักงานใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมงาน

นายณรงค์ สังสะนา ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า จากการส่งชุมชนบ้านหนองเม็ก ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าประกวดชุมชนอุดมสุขที่ยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2565 ชุมชนบ้านหนองเม็ก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

ซึ่งชุมชนมีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายพัฒนา ด้วยการใช้แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) นำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ช่วยการพัฒนาส่งเสริมการขับเคลื่อนให้ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ ด้านมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมประเพณีวัฒนธรรม เป็นหลักสำคัญของการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการเกษตรคุณภาพสูงให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อให้คนในชุมชนอุดมสุขที่เข้าร่วมกิจกรรมมีรายได้และผลิตภัณฑ์มวลรวมของชุมชนเพิ่มขึ้น นำไปสู่คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชนบทที่ดีขึ้น ภายใต้สโลแกนที่ว่า กินอิ่ม นอนอุ่น หุ่นดี ทุนมี หนี้ลด หมดทุกข์ และคาดหวังว่าต่อไปชุมชนบ้านหนองเม็กจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับชุมชนอื่น ๆ ในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230207185721947