Search
Close this search box.

BCG Economy Model-Thailand 4.0 กับการขับเคลื่อนโดยรัฐบาลใหม่

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อเช้านี้ ผมได้รับทราบว่า วารสาร Nature ซึ่งเป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์อันดับต้นของโลก ได้ตีพิมพ์บทวิเคราะห์เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งของไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ นี่นับเป็นปรากฎการณ์สำคัญที่มีการวิเคราะห์ข่าวผลการเลือกตั้งของไทยในด้านที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์จากมุมมองของต่างประเทศ ผู้เขียนอ้างอิงข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศ (TDRI) และต่างประเทศ (Kansai Gaidai University) รวมทั้งผู้ที่ทำงานในกระทรวง อว. (สกสว.) ซึ่งนับมีความรอบด้านเท่าที่การวิเคราะห์ต่างประเทศจะรวบรวมได้

บทวิเคราะห์กล่าวถึงนโยบาย Thailand 4.0 และ BCG ซึ่งผมได้มีส่วนริเริ่มและผลักดันในตอนต้น ว่าเป็นนโยบายที่ดี หากแต่ยังมีปัญหาและอุปสรรคอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย ความไม่เป็นรูปธรรมของแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนความไม่เข้าใจของผู้ปฏิบัติงานและการขาดกำลังคนที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ปัญหาทั้งหมดนับเป็นอุปสรรคสำคัญที่รัฐบาลใหม่ต้องเข้ามาจัดการ พร้อม ๆ ไปกับคามคาดหวังในการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ด้วย ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ยากและท้าทายเป็นอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม ผมมีความเชื่อมั่นและหวังว่ารัฐบาลใหม่จะสามารถนำเอานโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีไปขับเคลื่อนการพัฒนาคน พัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาเศรษฐกิจ นำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยได้ในที่สุด โดยเฉพาะนโยบาย BCG ซึ่งเป็นการเชื่อมความเข้มแข็งทั้งในแง่ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของไทย ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาตินำพาประเทศไทยให้มีบทบาทสำคัญในประชาคมโลกต่อไป

สุวิทย์ เมษินทรีย์

ทุกท่านสามารถอ่านบทความของ Nature ได้ตามลิงก์นี้ครับ
https://www.nature.com/articles/d41586-023-01637-2