Search
Close this search box.

สำนักงาน ธกส. จังหวัดสตูล เปิดอาคารหลังใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

share to:

Facebook
Twitter

วันนี้ (18 ก.ค. 66) นางเจติยา ทองศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส. จังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสตูล หลังใหม่ เลขที่ 117/1 ถนนสมันตประดิษฐ์ ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานและภารกิจของธนาคารที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน

สำหรับสำนักงาน ธกส. จังหวัดสตูล มีสาขาทั้งหมด 6 สาขา ให้บริการทั้งด้านสินเชื่อ เงินฝาก และพัฒนาลูกค้า เพื่อพัฒนาอาชีพลูกค้าให้มีรายได้เพิ่ม โดยด้านสินเชื่อได้ให้บริการสินเชื่อแก่เกษตรกร ทั้งในภาคและนอกภาคการเกษตร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าภาคชนบท ด้านเงินฝากรับเงินจากเกษตรกรและลูกค้าประชาชนทั่วไป มีเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตเป็นเงินฝากที่มีความคุ้มครอง เงินฝากประเภทต่างตามประกาศของธนาคาร และด้านงานพัฒนาลูกค้า ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร การสนับสนุนโครงการธนาคารต้นไม้ โครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย การสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว green credit เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ BCG Model ตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230718155018560