Search
Close this search box.

สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมบูรณาการภาคเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนอำนาจเจริญเมืองสมุนไพร

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมบูรณาการภาคเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน “อำนาจเจริญเมืองสมุนไพร” สนับสนุนเศรษฐกิจแนวใหม่ BCG ณ ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นำภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปพืชสมุนไพรมาร่วมจัดแสดงสินค้าและอบรมให้ความรู้การแปรรูปและเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์ปฐมพงษ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมเปิดงานเยี่ยมให้กำลังใจ ชมบูธแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน “อำนาจเจริญเมืองสมุนไพร” พร้อมทั้งร่วมชมการและชิมการเปิดตัวเมนูอาหาร อร่อยที่ผลิตจากของดีอำนาจเจริญ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดกิจกรรมบูรณาการภาคเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน “อำนาจเจริญเมืองสมุนไพร” สนับสนุนเศรษฐกิจแนวใหม่ BCG ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ยกระดับผู้ประกอบการด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยยึดหลัก “ผลิตภัณฑ์ปลอดภัย พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ตามแนว BCG” จึงได้จัดทำโครงการยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัยด้านอาหาร ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ 2565 จัดให้มีการส่งเสริม/สนับสนุน ให้มีการให้ความรู้ผู้ประกอบการ พัฒนายกระดับมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์และสถานที่ผลิตให้กับผู้ประกอบการตั้งแต่ ต้นน้ำ – ปลายน้ำ และเพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการทุกแห่งในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย หน่วยงานภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการรวมทั้งสิ้น 60 คน กิจกรรมประกอบด้วย อบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาจังหวัด(นำร่อง) เศรษฐกิจฐานราก ตามแนว BCG ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญได้รับคัดเลือกเป็นจังหวัดนำร่อง 1 ใน 14 จังหวัด นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเปิดตัวเมนูอาหาร อร่อยที่ผลิตจากของดีอำนาจเจริญ โดยเชฟมืออาชีพ ประกอบด้วย เชฟจาก ร้านไซโคว ทำเมนู ซุปละมุน ปั้นเนื้อ และอำนาจเจริญหวาน เชฟบี จากร้านมะลิลา ทำเมนู พาสต้าร์ละเล่น และแสร้งว่า และ เชฟฝ้ายจากร้าน ร้านหมก ทำเมนู ซิ้นแซบ นิ่มนวลและนาหวาน

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221206230931763