Search
Close this search box.

ก.เกษตรฯ แนะนำชาวสวนทุเรียนและผลไม้ แก้ปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำกระทบผลผลิต

share to:

Facebook
Twitter

กรมวิชาการเกษตร จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาสวนทุเรียนและสวนผลไม้กระทบภัยแล้ง หลังหลายพื้นที่ฝนทิ้งช่วง และขาดแคลนน้ำรดต้นทุเรียนและผลไม้ในสวน

นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยเกษตรกร สวนทุเรียน และสวนผลไม้อื่นๆ ที่ถูกผลกระทบจากภัยแล้ง สั่งกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแนวทาง แก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง ของทุเรียน และผลไม้อื่นๆ ทันที

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมีผลกระทบต่อผลผลิตในภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุเรียน และไม้ผลอื่น ดังนั้นเพื่อป้องกันผลกระทบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมวิชาการเกษตร จึงออกประกาศแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง ของทุเรียน และผลไม้อื่นๆ ดังนี้

แหล่งที่มาภาพและข้อมูล/อ่านเพิ่มเติม : https://www.thairath.co.th/agriculture/agricultural-technology/2788078