Search
Close this search box.

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : เทคโนโลยี ‘Plant Phenomics’

share to:

Facebook
Twitter

เกษตรแม่นยำ ประมวลผลรวดเร็ว ไม่ทำลายต้นพืช … ด้วยเทคโนโลยีการประเมินสรีระวิทยาและรูปลักษณ์ขั้นสูงของพืชหรือ Plant Phenomics ผ่านระบบ Image Analysis โดยใช้กล้องและเซนเซอร์ประเภทต่างๆ ในการวัดค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติโดยไม่ทำลายต้นพืช ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเพาะปลูกพืชที่ให้สารสำคัญสูง การคัดเลือกพันธุ์พืชที่ทนต่อภัยธรรมชาติ เช่น น้ำแล้ง น้ำท่วม โรคและแมลงศัตรูพืช

ปัจจุบัน สวทช. กำลังดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประเมินสรีระวิทยาและรูปลักษณ์ขั้นสูงของพืช หรือ Plant Phenomics Center ขึ้น ในพื้นที่ EECi เพื่อยกระดับการวิจัยและขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมการเกษตรไทย

ที่มา : รายการ 1 นาที กับ BCG Model คือ สกู๊ปข่าวสั้นทางโทรทัศน์ คัดสรรตัวอย่างความสำเร็จจากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศ ที่ใช้ประโยชน์จากจุดเด่นด้านความหลากหลายทางทางชีวภาพของไทย ผสานกับการเปิดรับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจากงานวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy Model จนสามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่า ที่ช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ในอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงให้กับบุคคล ชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ BCG Economy Model ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ B- Bio Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เชื่อมโยงกับ C- Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้ G- Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน

 

สามารถชม สกู๊ปข่าวสั้น 1 นาทีกับ BCG Model ทางช่อง3 HD (หมายเลข 33)
เรื่องเล่าเช้านี้ ทุกวันจันทร์ ช่วงเวลา 06.30 – 07.30 น.
เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ทุกวันเสาร์แรกของเดือน ช่วงเวลา 10.30 – 11.00 น.

บทความที่เกี่ยวข้อง