Search
Close this search box.

Tag: reinventing-university

อว. เตรียมปฏิรูประบบอุดมศึกษา สู่ระดับ TOP ของโลก

อว. โชว์ศักยภาพโครงการ “พลิกโฉมมหาวิทยาลัย” เตรียมปฏิรูประบบอุดมศึกษาปี 67 ยกระดับไทยสู่ระดับ TOP ของโลก พร้อมผลิตบัณฑิตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20

อ่านต่อ

อว.ขับเคลื่อนโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเห็นผลสะท้อนผ่านผลงาน“มหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ดีเด่น”

โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบอุดมศึกษาไทย อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทตามการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้สร้างความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว

อ่านต่อ