Search
Close this search box.

Tag: Regenerative Tourism

ประชุมเอเปคท่องเที่ยว 2565 ในรูปแบบ “Low Carbon” ภายใต้แนวคิด Regenerative Tourism : การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ประเทศไทย โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 14-20 สิงหาคม 2565 ที่กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ