Search
Close this search box.

Tag: สตาร์ทอัพด้านการเกษตร

จับตากระแสการลงทุน AgTech Startups จากทั่วโลกและในไทย ทางออกสำคัญแก้วิกฤตภาคการเกษตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่มีส่วนช่วยลดต้นทุน และทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่สูงขึ้นได้ และยังส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีและรายได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น กลไกการคิดค้น ไปจนถึงการปรับเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้จริงอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลกอย่างมาก

อ่านต่อ