Search
Close this search box.

Tag: ประชุมเสวนา

“BEDO ขยายผลองค์ความรู้การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ”

BEDO ขยายผลองค์ความรู้การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพในการปรับเปลี่ยนวิถีเกษตร มุ่งสู่สังคมการทำเกษตรยั่งยืนด้วยแมลงโปรตีน BSF สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จัดประชุมเสวนา

อ่านต่อ