Search
Close this search box.

Tag: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

อว. เตรียมปฏิรูประบบอุดมศึกษา สู่ระดับ TOP ของโลก

อว. โชว์ศักยภาพโครงการ “พลิกโฉมมหาวิทยาลัย” เตรียมปฏิรูประบบอุดมศึกษาปี 67 ยกระดับไทยสู่ระดับ TOP ของโลก พร้อมผลิตบัณฑิตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20

อ่านต่อ

อว.ขับเคลื่อนโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเห็นผลสะท้อนผ่านผลงาน“มหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ดีเด่น”

โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบอุดมศึกษาไทย อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทตามการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้สร้างความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว

อ่านต่อ

วช.ร่วมกับสอศ. พัฒนาบ่มเพาะสมรรถนะด้านวิจัยและนวัตกรรมนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปี2567 ณ จ.เชียงใหม่

วันที่ 8 มกราคม 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) จัดกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์

อ่านต่อ

อว. โดย สวทช. เผยปี 66 ‘งานวิจัย รับใช้สังคม’ ถึงมือผู้ใช้หลักล้านคน ปักธง ปี 67 ขับเคลื่อนงานวิจัย BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตคนไทย สู่ความยั่งยืน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แถลงข่าวสรุปผลงาน สวทช. ประจำปี 2566 “สวทช. ขับเคลื่อนงานวิจัย BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตคนไทย สู่ความยั่งยืน” พร้อมเปิดนโยบาย 11 BCG Implementation ปี 2567

อ่านต่อ

กระทรวง อว.ต่อยอดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เสริมแกร่งผู้ประกอบการพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวถึงผลสำเร็จการขับเคลื่อนล้านนาอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจฐาน BCG “MHESI Innovation Fair for BCG Creative LANNA” ภายในงาน Lanna Expo ที่จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ