ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมกรอบความร่วมมือ BRICS Plus ครั้งที่ 14

นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมกรอบความร่วมมือ BRICS Plus ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อหลัก “สร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในศักราชใหม่เพื่อร่วมอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.

ชูฟาร์มต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ BCG model มุ่งสู่เศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน

หลักเศรษฐกิจ BCG Model เป็นนโยบายที่ภาครัฐผลักดันการพัฒนาประเทศโดยถือเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งมีการจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4)

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรสามารถขอใช้สิทธิเสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับได้ตามประกาศฉบับนี้

ข่าว BCG จากแหล่งต่างๆ