สื่อประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : นวัตกรรมแบตเตอรี่ทางเลือก

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ใช้วัตถุดิบในประเทศ เพื่อความมั่นคงยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมแบตเตอรี่ทางเลือก พัฒนาโดยทีมนักวิจัยไทย มุ่งใช้ทรัพยากรที่มีในประเทศ หรือนำมาจากการรีไซเคิลหรือการแปรรูปจากเศษผลผลิตทางการเกษตร อาทิ คาร์บอน สังกะสี

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : ชุดตรวจ Strip test ตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบรวดเร็ว

ตรวจเองได้ รู้ผลไว ใน 15 นาที คือคุณสมบัติของ “ชุดตรวจแบบรวดเร็ว Strip test สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างมันสำปะหลัง” ซึ่งมีหลักการทำงานเหมือนชุดตรวจ ATK

VDO การขับเคลื่อนภาคเกษตร ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนภาคเกษตรไทยไปสู่ 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น