ข่าวประชาสัมพันธ์

ททท. ดึงแนวคิด “ปรับ ลด ชดเชย” สู่การพัฒนาธุรกิจและกิจกรรมท่องเที่ยวต้นแบบ ใช้นวัตกรรมจัดการ การท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Tourism)

ททท. ดึงแนวคิด “ปรับ ลด ชดเชย” สู่การพัฒนาธุรกิจและกิจกรรมท่องเที่ยวต้นแบบ ใช้นวัตกรรมจัดการ การท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Tourism) เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามแผน BCG Model

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามแผน BCG Model และยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนา และต่อยอดการจัดการการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Tourism) ที่เหมาะสมกับบริบทของภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทย ทั้งในส่วนผู้ประกอบการ และชุมชนท่องเที่ยว เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

ททท. โดยฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้พัฒนาธุรกิจและกิจกรรมท่องเที่ยวที่จัดการด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Tourism) โดยพัฒนากิจกรรมต้นแบบ ที่มุ่งเน้นกระบวนการตามแนวคิด “ปรับ – ลด – ชดเชย” เพื่อเปลี่ยนให้กิจกรรมท่องเที่ยวแบบปกติของธุรกิจเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ และพัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบธุรกิจท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ คือ ปรับ และพัฒนาการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำสู่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ ลด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือการไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแบบเข้มข้น และชดเชย ผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยการจัดหา “คาร์บอนเครดิต” ซึ่งได้มาจากกิจกรรมฟื้นฟู และสร้างแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก การกำจัดออกหรือดักจับโดยตรง เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เท่ากับศูนย์ (ไม่มีหรือเสมือนไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก) ประกอบด้วยประเภทธุรกิจ 3 ประเภท คือ ชุมชน ฟาร์มสเตย์ และสมาร์ทฟาร์ม จำนวนรวม 5 หน่วยธุรกิจ ประกอบด้วย ประเภทชุมชน 2 ชุมชน คือ 1. ชุมชนถ้ำเสือ จ. เพชรบุรี “ตะลุยถ้ำเสือสุดโก้ ซีโรคาร์บอน” และ 2. ชุมชนริมคลองโฮมสเตย์ จ. สมุทรสงคราม “กิน เที่ยว สโลว์ไลฟ์ สไตล์ริมคลอง โลว์คาร์บอน” ภายใต้แนวคิด : กิน เที่ยว slow life ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ไปกับวิถีชาวสวนมะพร้าว ประเภทฟาร์มสเตย์ 2 ฟาร์มสเตย์ คือ 1. ฟาร์มสเตย์ไร่ใจยิ้ม จ. กาญจนบุรี “แคมป์แห่งความสุข สนุกครบรส” ภายใต้แนวคิด : สร้างสุข ผ่อนคลาย ให้กายยิ้ม ใจยิ้มด้วยกิจกรรม สงบ สนุก ตื่นเต้นท้าทาย ครบรส และ 2. ฟาร์มสเตย์ไร่คืนรัง จ. นครราชสีมา “คืนรังสไตล์ เที่ยวแบบไร้คาร์บอน” ภายใต้แนวคิด: การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ซึมซับบรรยากาศชาวไร่ ที่ทําเกษตรแบบผสมผสาน และสัมผัสวิถีการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย สโลว์ไลฟ์ ไม่เร่งรีบ และประเภทสมาร์ทฟาร์ม 1 สมาร์ทฟาร์ม คือ “สวนส้มโอไทยทวี” จ. นครปฐม ล่องเรือ เรียนรู้ ชิมส้มโอแบบโลว์คาร์บอน ภายใต้แนวคิด: ล่องเรือ ชิมส้มโอหวาน สนุกสนานกับการเรียนรู้ต้นแบบสมาร์ทฟาร์มอินทรีย์

การพัฒนาต่อยอดหน่วยธุรกิจและชุมชนสู่การท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์นี้ นอกจากจะเป็นการช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมแล้ว ยังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่า สร้างจุดเด่น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยในตลาดโลก ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักรู้ และคุณค่าในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรในหน่วยธุรกิจและนักท่องเที่ยว อีกทั้ง นักท่องเที่ยวยังมีส่วนช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างประโยชน์ให้กับผู้คนในท้องถิ่น ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ สัมผัสประสบการณ์ที่สนุกสนานและเพลิดเพลิน เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอีกด้วย

ที่มาข้อมูล/อ่านข่าวทั้งหมด