อว. โดย สป.อว. สกสว. สอวช. และ สวทช. ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้ประกอบการ นักวิชาการ นักวิจัย ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนชุมชน และผู้สนใจ มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศหลังโควิด เข้าร่วม “การประชุมสมัชชา BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พร้อมกันนี้สามารถรับชมการประชุมออนไลน์ (Live) ได้ทาง Facebook NSTDA-สวทช. (คลิก)

ไฟล์นำเสนอ 9 มุมมองในการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อน BCG สู่การปฏิบัติ https://drive.google.com/drive/folders/1Dujeq-81IU_Zw9FK-yd3P8FtBjvA3FqH?usp=sharin

 

กำหนดการ
การประชุมสมัชชา BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม  2563  เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ อิมแพ็คฟอรั่ม ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม
ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

08.00 – 08.30 น.     ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น.     รับชมวิดีทัศน์
09.00 – 09.05 น.     กล่าวรายงาน และสรุปความเป็นมาของการจัดประชุมสมัชชา BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 
                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
09.05 – 09.15 น.     พิธีลงนามความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว
(BCG โมเดล) สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
นายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.
09.15 – 09.20 น.     ถ่ายภาพหมู่
09.20 – 09.50 น.     ประธานกล่าวเปิดงาน และแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง
“BCG: โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
09.50 – 10.00 น.     นำชมนิทรรศการโชว์ตัวอย่างผลงานการขับเคลื่อนนโยบาย BCG
โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 
                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
10.30 – 12.00 น.     9 มุมมองในการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อน BCG สู่การปฏิบัติ
1. นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง : การเกษตร
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ : อาหาร
3. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช : พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ
4. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ : ต่อยอดสินค้าเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยนวัตกรรม
5. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร : ยาและวัคซีน
6. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ : เครื่องมือแพทย์
7. นายกลินท์ สารสิน : การท่องเที่ยว
8. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา : เศรษฐกิจหมุนเวียน
9. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ : เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ดำเนินรายการโดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช.

13.00 – 16.00 น     การประชุมระดมความเห็นกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1  BCG-สาขาเกษตร (ห้อง 101-102)
ผู้นำในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น :  นายสัตวแพทย์ยุคล  ลิ้มแหลมทอง
กลุ่มที่ 2  BCG-สาขาอาหาร (ห้อง 103-104)
ผู้นำในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น : นายธีรพงศ์  จันศิริ
กลุ่มที่ 3  BCG-สาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ (ห้อง 111-112)
ผู้นำในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น :  นายเทวินทร์  วงศ์วานิช
กลุ่มที่ 4  BCG-สาขายา และวัคซีน (ห้อง 204)
ผู้นำในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น :
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
กลุ่มที่ 5  BCG-สาขาเครื่องมือแพทย์ (ห้อง 205)
ผู้นำในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น : ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
กลุ่มที่ 6  BCG-สาขาท่องเที่ยว  (ห้อง  206)
ผู้นำในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น : นายกลินท์  สารสิน
กลุ่มที่ 7  BCG-สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน (ห้อง 108-109)
ผู้นำในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น : ดร.วิจารย์  สิมาฉายา
กลุ่มที่ 8  BCG-สาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (ห้อง 203)
ผู้นำในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น : นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์